Прикючени - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прикючени

Проекти
Сертификат за качество на проект по програма Еразъм+

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски бе наградено със сертификат за качество за цялостно изпълнение на проект по Еразъм+.

На официалната церемония по награждаване на отличените проекти г-н Диян Стаматов – зам. министър на МОН и г-жа Татяна Калканова - изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси връчиха на представителите на ОУ "Христо Ботев" Моника Косова и Милена Лесова сертификат за качество за цялостно изпълнение за проект по Еразъм+ КД1 - „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.
По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта.
За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата, на 7 декември 2016г. „София Хотел Балкан”, зала Роял, Националната агенция – ЦРЧР – проведе Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, на която нашето училище получи това ценно признание за упоритата работата на екипа по изпълнение на проекта.

8 декември 2016 година
Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“ - 2015-2016

Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.
1. Повишаване квалификацията на преподавателите по английски език в начален етап. Целта е те да се запознаят с иновативни техники и методи в преподаването на чужд език, с което да повишат мотивацията на малките ученици при изучаване на нов език и включването им в международни проекти.
2. Повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание и спорт. Пряката цел е не само подобряване качеството на самите часове в училище, но и подобряване организацията на извънкласната и извънучилищната организация на спортната дейност на учениците, вкючването им в областни, национални и международни състезания. Обучение на преподавателите да използват иновативни образователни подходи за овладяване на насилието, дискриминацията и нетолерантността между учениците в спорта, и не на последно място, овладяване на методи и техники за задържане на застрашени от отпадане ученици чрез включването им в различни спортове и спортни дейности.
3. Повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици в прогимназиален етап, в областта на използване на информационните технологии в преподаването на чужди езици. Овладяване на иновативни техники за преподаване на чужд език чрез интернет приложения, създаване и адекватно оценяване на компютърно-базирани тестове. Повишаване знанията на преподавателите да използват различни цифрови носители – таблет, лаптоп, интерактивна бяла дъска, така че да могат да предадат повече знания и умения на деца със СОП.

Дейности:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню