Приключени - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Приключени

Проекти
2018/2019 учебна годинаУчебни програми на групите за допълнително обучение по български език и литература и математика:
1. І клас, ръководител: Камелия Чолакова;
2. І клас, ръководител: Гергана Божикова-Димова;
3. ІІ клас, ръководител: Боряна Гиева;
4. ІІ клас, ръководител: Ангелина Генчева;
5. ІІ клас, ръководител: Галина Иванчева;
6. ІІІ клас, ръководител: Ана Димитрова;
7. ІІІ клас, ръководител: Янка Арлашка;
8. ІІІ клас, ръководител: Ивана Лесова;
9. ІV клас, ръководител: Даниела Говедарска;
10. ІV клас, ръководител: Мария Котова;
11. ІV клас, ръководител: Ивелина Масалджийска.

Проект "Euromosaica" по програма Еразъм+


Изработване на кукли в народни носии - дейност по международен проект "Euromosaica" , Еразъм+, КД2 , под вещото ръководство на г-жа Невена Ружина и голямото старание и творчество на нашите седмокласници - http://www.daskalo.com/euromosaic/20 януари 2018 година
 Финландското училище през нашите очи


Финландското училище през нашите очи - по проект "Иновативни решения за успешно и желано училище" на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

31 октомври 2017 година
 Втори спечелен проект по програма Еразъм+ за 2017/2018 учебна година


ОУ „Христо Ботев“ започва новата учебна година с два проекта по програма Еразъм+ , финансирани от Европейския съюз.

„Иновативни решения за успешно и желано училище“ – проект по ключова дейност 1, финансиращ повишаване на квалификацията на преподавателите. Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ"Христо Ботев" и Европейския план за развитие на училището. Част от колегите ще преминат квалификационни курсове във Великобритания, Финландия и Испания.

„EUROMOSAICA“ – проект по ключова дейност 2, финансиращ междуучилищни партньорства, ще продължи две учебни години. Колегите и учениците ни ще работят по проекта с още седем училища / Латвия, Румъния, Турция, Гърция и две от Италия/. Част от учениците ни ще имат възможността да представят страната ни и да се запознаят на място с културата, традициите и училищния живот на техните връстници. През май, 2019 нашето училище ще е домакин на финалната среща на партньорите по проекта.

Колективът на ОУ "Христо Ботев" сърдечно поздравява своите колеги г-жа Милена Лесова и г-жа Моника Косова, защото благодарение на техните усилия, енергия и отдаденост, преди да е започнала учебната година, ние вече можем да се похвалим с успехи! Пожелаваме им още много спечелени проекти, ползотворна работа и нови предизвикателства!

23 август 2017 година
Национална програма "Без свободен час в училище"

НП "Без сводобен час в училище" е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес.

Осигуряването на „несвободни” часове е всъщност създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му.

Чрез програмата се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск.

Педагогическият съвет на училището съгласувано с представители на родителите на учениците приема/актуализира училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование, както и такива, свързани с психофизическото и когнитивно развитие на учениците. За провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти, се подготвят материали, осигуряващи качеството на обучението. Директорът на училището утвърждава училищната програма.

Сертификат за качество на проект по програма Еразъм+

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски бе наградено със сертификат за качество за цялостно изпълнение на проект по Еразъм+.

На официалната церемония по награждаване на отличените проекти г-н Диян Стаматов – зам. министър на МОН и г-жа Татяна Калканова - изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси връчиха на представителите на ОУ "Христо Ботев" Моника Косова и Милена Лесова сертификат за качество за цялостно изпълнение за проект по Еразъм+ КД1 - „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.
По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта.
За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата, на 7 декември 2016г. „София Хотел Балкан”, зала Роял, Националната агенция – ЦРЧР – проведе Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, на която нашето училище получи това ценно признание за упоритата работата на екипа по изпълнение на проекта.

8 декември 2016 година
Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“ - 2015-2016

Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.
1. Повишаване квалификацията на преподавателите по английски език в начален етап. Целта е те да се запознаят с иновативни техники и методи в преподаването на чужд език, с което да повишат мотивацията на малките ученици при изучаване на нов език и включването им в международни проекти.
2. Повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание и спорт. Пряката цел е не само подобряване качеството на самите часове в училище, но и подобряване организацията на извънкласната и извънучилищната организация на спортната дейност на учениците, вкючването им в областни, национални и международни състезания. Обучение на преподавателите да използват иновативни образователни подходи за овладяване на насилието, дискриминацията и нетолерантността между учениците в спорта, и не на последно място, овладяване на методи и техники за задържане на застрашени от отпадане ученици чрез включването им в различни спортове и спортни дейности.
3. Повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици в прогимназиален етап, в областта на използване на информационните технологии в преподаването на чужди езици. Овладяване на иновативни техники за преподаване на чужд език чрез интернет приложения, създаване и адекватно оценяване на компютърно-базирани тестове. Повишаване знанията на преподавателите да използват различни цифрови носители – таблет, лаптоп, интерактивна бяла дъска, така че да могат да предадат повече знания и умения на деца със СОП.

Дейности:
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню