Прием - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
КАНИМ ВИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И УБЕДИТЕ В ПРЕДИМСТВОТО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА СА УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГРАД РАКОВСКИ!

Мило дете, скъпо семейство!
Очакваме Ви да станете част от нас, от училище ОУ „Христо Ботев” - гр. Раковски, което спазва хубавите традиции и се променя постоянно.    

Напомняме Ви - избирайки нашето училище, Вие избирате:
1. Обучение от квалифицирани и грижовни педагози;
2. Работа по проекти;
3. Възможност за целодневно обучение от 8.00 до 16.30 ч., като всеки клас има свой учител и учител ЦДО.

На Вашето дете ще дарим и знания, и обич. Ще го въведем в тайните на науката и в магията на приказките. Ще му покажем, че Книгата е приятел, че няма прегради пред устремения към успеха. И най-важното-ще го научим на отговорност, благородство и смелост да отстоява своите идеи и решения.
 
Благодарим Ви за доверието!
 
ОУ „Христо Ботев” гр. Раковски разполага със съвременна материална база - класни стаи, стая за занимателни игри и дейности по интереси; една ресурсна стая за работа с деца със специални образователни потребности; две компютърни кабинета. Учениците се занимават активно със спорт. Училището има физкултурен салон; две открити спортни площадки; площадка по Безопасност на движението, многофункционална зала; медицински кабинет; стая на педагогическия съветник; учебни кабинети по Биология и здравно образование и по Музика.

Кремена Алексиева
Директор на ОУ “Христо Ботев” гр. Раковски
Прием в І и V клас през 2017/2018 учебна година

Уважаеми родители,
приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще се осъществи съгласно Решение на Педагогически съвет, взето с Протокол №4 от 21.02.2017г., на база общинската система за прием и след становище на Обществения съвет към училището.
 
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В училищата на град Раковски има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.
 
За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище (кв. Секирово, кв. Парчевич). Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.
 
Децата с настоящ адрес извън град Раковски, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.
 
При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:
       1. деца, завършили подготвителна група в училище;
       2. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
       3. дете с трайни увреждания над 50%;
       4. дете с двама починали родители;
       5. близост до местоработата на един от родителите.
 
По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се класирането да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.
 
През учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“ ще се приемат 4 паралелки I клас с избираеми учебни предмети - Български език и литература и Математика
 
През учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“ ще се приемат 3 паралелки V клас с избираеми учебни предмети - Български език и литература и Математика
 
Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г. родителите трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО-Пловдив, преди 10.05.2017 г.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню