Твоят час - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Твоят час

Проекти
Представителни изяви на групите по интереси и групите за преодоляване на обучителните затруднения по проект "Твоят час"
2017/2018 учебна година
Съобщение

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.
Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!
Анкета за учениците
Анкета за родителите

Благодарим ви за отделеното време!
Публична изява на група "Детство мое - А"

Драматизация- Цел: Обогатяване на  знанията на учениците за българския фолклор и обичаи.
 
Постигнати успехи: Обогатяване речниковия запас на учениците, придобиване на умения за представяне пред публика, развиване на творческите възможности на учениците.
 

Ръководител: г-жа Павлина Плачкова
Публична изява на група "Детство мое - Б"

Мартенички - Обогатяване на  знанията на учениците за българския фолклор и обичаи, възпитаване в българските традиции, приобщаване към общочовешките ценности. Постигнати успехи: Обогатяване речниковия запас на учениците, придобиване на умения за представяне пред публика, изграждане на самосъзнание за национална идентичност.

Ръководител: г-жа Росица Изевкова
Публична изява на група "Волейбол"

Общинско състезание по     Волейбол от ученически игри 2017-2018 г. - Целта на състезанието е личностна изява на учениците в областта на спорта, формиране у тяхна социални качества- воля за победа, самоконтрол, умения за работа в екип, възпитание в дух на спортменство и феър плей. Срещите се проведоха във физкултурния салон на ПГ "Петър Парчевич". Участваха училищните отбори от Община Раковски. Присъстваха много ученици, бивши възпитаници на училището и родители. Училищният ни отбор се класира на 1-во място и продължава на Областният етеп от ученически игри по Волейбол момичета V-VІІ клас.

Ръководител: г-жа Мариана Терзийска
Публична изява на група "Забавен английски език"

Училищен кръг на състезание Spelling Bee - Задълбочаване знанията на учениците по английски език, поддържане на висока мотивация за постижения по усвоявания език, изграждане на умения за състезателност  и постоянство. Постигнати успехи: Обогатяване речниковия запас на учениците, придобиване на умения за представяне пред публика.

Ръководител: г-жа Веселина Гаджева
Публични изяви на група "Млад родолюбец"

  1. Изложба с кукерски маски - Възпитаване в чувство на принадлежност към традициите на българската етническа общност. Запознаване с фолклорната  обредност и традиции,свързани с празника Заговезни. Провокиране интереса към творчески изяви. Формиране на основи на нравствено съзнание,развитие на детското въобръжение,  стимулиране на творчески изяви у учениците.
  2. Пролетта се е разлистила в бяло и     червено  - Съхраняване на българските  традиции .Откриване  мястото на словото в традициите. Провокиране интереса към творчески изяви. Формиране на чувство за принадлежност към българската общност, , развитие на детското въобръжение,  стимулиране на творчески изяви у учениците. Участие на учениците: Изработване на  мартеници. Подготвят и представят текстове, свързани с легендата за усукване на белия и червения конец.  

Ръководител: г-жа Снежана Царова
Публични изяви на група "Моето хоби - сръчни ръце"

  1. Изложба „Кукери“ - Представяне уменията на учениците при изработване на изделия в часовете по проект „Твоят час”. Запознаване с кукерската обредност и традиции, приобщаващи  учениците към българския фолклор и неговото богатство. Провокиране интереса към творчески изяви.
  1. Изложба „Баба Марта“ - Представяне уменията на учениците при изработване на изделия в часовете по проект „Твоят час”. Запознаване с мартенската обредност и традиции, приобщаващи учениците към българския фолклор и неговото богатство. Провокиране интереса към творчески изяви.

Ръководител: г-жа Невена Ружина
2016/2017 учебна година
Публична изява на група "На разходка в миналото"

Прз месец януари на 2018 г. учениците от група "На разходка в миналото" по проект "Твоят час" отведоха своите родители в света на Древен Египет. Представиха им знанията си за богове и фараони, показаха желанието си да учат, доказаха, че работата в екип е забавна и полезна. Накрая изненадаха родителите си като ги върнаха в техните ученически години, като задаваха въпроси, за да проверят кой колко е слушал.

Ръководител: г-жа Невена Бодушка
Публични изяви през месец май 2017 година

Български език и литература ІV Б
Цел на публичната изява: По-задълбочен прочит на приказката и нейното осмисляне. Упражнения за учене наизуст (реплики). Мотивиране на учениците за участие в бъдещи извънкласни дейности, свързани с представяне пред аудитория. Постигнати успехи: Изграждане на система за по-лесно учене наизуст. Проява на по-задълбочен интерес към приказките. Учениците да не изпитват притеснение за бъдещи изяви пред публика. Гости: Учениците от 3-ти клас с ръководител г-жа Г. Иванчева.

Занимания по математика VI клас      
Цел: Представяне заниманията на учениците в часовете по проект „Твоят час” пред ученици от шести клас. Показване на част от работата на групата
Постигнати  успехи: Получаване на сравнително по-добри оценки на учениците по математика. Участие на учениците: Изготвиха презентация за работата на групата по проект “Твоят час”.

Български език и литература  - ІV В
Цел: Изграждането на  интерес към художествената литература; четенето; интерпретират литературни произведения от различни жанрове, достъпни за възрастта им; да се попълнят пропуските в знанията на учениците; да се повишат постиженията им по БЕЛ; насърчаване детското любопитсво и мотивация за учене; приучване към самостоятелна работа. Постигнати резултати: Разграничават звучни и беззвучни съгласни в техните корелативни противопоставения; правят звуков анализ на думата;  правят разлика между изговор и правопис между гласни и съгласни; разграничават в практически план видовете текст и видовете изречения; четат и анализират; разпознават частите на речта; създават кратък текст; пишат под диктовка и преразказват художествен текст; съчиняват свои текст по предложена словестна опора; откриват и осмислят авторското послание. Участие на учениците: Под формата на индивидуалано представяне на любима приказка/четене/ в присъствието на съучениците им.

Математика – ІІ клас
Цел: Стимулиране и мотивиране усвояването на аритметичните действия събиране, изваждане и сравняване на числата до 100. Постигнати успехи: Повишено ниво на знания, умения и компетентности по математика и активно  участие на учениците в учебния процес. Гости: Родители, учители, съученици.

Български език и литература – ІІ клас
Цел: Стимулиране и мотивиране на съзнателно и целенасочено изучаване на български език и литература чрез ускоряване процеса на ограмотяване и подобряване нивото на владеене на български език. Постигнати успехи: Повишено ниво на владеене на български език, развити познавателни и творчески процеси у учениците. Гости: Родители, учители, съученици.

Волейбол
Целта на турнира е личностна изява на учениците в областта на спорта, формиране у тяхна социални качества- воля за победа, самоконтрол, умения за работа в екип, възпитание в дух на спортменство и феър плей. Състезанието се проведе във физкултурния салон на ОУ "Христо Ботев". В него взеха участие четири отбора от три училища на Община Раковски. Присъстваха много ученици, бивши възпитаници на училището и родители. След четири оспорвани срещи първото място зае отбора на ОУ "Христо Ботев", първите три отбора  бяха наградени с медали от Директора на училището г-жа Кремена Алексиева.

Аз мога повече
На 30.05.2017г. от 10:00 часа в ОУ «Христо Ботев» се проведе публична изява по проект «Твоят час» с ученици от групата «Аз мога повече». На събитието присъстваха родители, учители и ученици. За целта беше направена презентация с различни езикови задачи, чрез които учениците показаха усвоените знания и умения. Целта на публичната изява беше да се стимулират и мотивират учениците към съзнателно целенасочено изучаване на Български език и литература. Резултатите, които учениците показаха по време на участие по проекта са на задоволително ниво. С желание и интерес работиха по поставените задачи.

История и цивилизация
Пред своите съученици, групата представи презентация с най –интересните моменти от работата през годината. Дискусията премина през учебните темите и занятия и за това какво са успели да научат и разберат по-добре. Какви места са посетили и какво са научили от тях.

Езикът и словото в света на моето хоби
На 24 май 2017 година групата участва в литературно-музикалната програма по случай отбелязване на деня на славянската писменост и култура. На тържеството присъстваха всички ученици в училище, учители, родители и гости от Община Раковски.
Група за занимания по интереси "Забавен английски език" с ръководител Веселина Гаджева

Тема: "Аз спелувам най-добре"
Цел: Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците по английски език, поддържане на висока мотивация за постижения по усвоявания език, както и насърчаване на лидерски умения.
Постигнати успехи: Обогатяване речниковия запас на учениците, придобиване на умения за представяне пред публика.
Участие на учениците: Ученици от ІV клас
Група за занимания по интереси "Езикът и словото в света на моето хоби" с ръководител Снежана Царова

Тема: "З-ти март - Денят на свободата  З-ти март- Денят на свободата"
Цел: Възпитаване в  чувство на родолюбие и преклонение българските светини.Осмисляне на  исторически моменти,, претворени в  света на художественото слово..
Постигнати  успехи: Провокиране творческите изяви на учениците.Възпитаване чувство на национална гордост.
Участие на учениците: Ученици от V клас.

Група за занимания по интереси "Моето хоби - сръчни ръце" с ръководител Невена Ружина

Тема: "Изготвяне на изложба /годишна продукция/ във фоайето на училището след приключване на дейностите"
Цел: Представяне уменията на учениците при изработване на изделия в часовете по проект „Твоят час”.
Провокиране интереса към творчески изяви.
Постигнати  успехи: Създаване и поддържане на пролетния  дух и настроение  между ученици, учители, директори и гости. Част от изработените изделия бяха продадени на училищния базар,  което провокира предприемаческите способности у учениците.
Участие на учениците: Ученици от V в клас;

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню