ПУ - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПУ

Проекти
2019/2020 учебна година
 
Обява за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 
Основно училище "Христо Ботев" - гр. Раковски в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Подкрепа за успех“, обявява подбор за длъжността:
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, код по НКПД 5312-3004 - 0,5щ. бр. на непълен работен ден (4 часа). С класираният на първо място ще бъде сключен трудов договор за започване на работа  от 01.10.2020г. по чл. 68, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда.
 
1. Кратко описание на длъжността:
 
Образователният медиатор оказва съдействие при провеждане на разяснителни кампании с представителите на малцинствените общности. Той е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището и съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.  
 
2. Изисквания за заемане на длъжността:
 
Ø  Образование: основно/средно/висше образование;
 
Ø  Владеене на майчиния език на учениците, които се обучават, възпитават и социализират в училище – ромски език;
 
Ø  Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи;
 
Ø  Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи, както и познаване и съпричастност към проблемите им;
 
Ø  Много добри комуникативни умения;
 
Ø  Професионален опит - не се изисква;
 
Ø  Допълнителна квалификация/обучение - компютърна грамотност.
 
3. Необходими документи:
 
Ø  Писмено заявление за участие;
 
Ø  Автобиография;
 
Ø  Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 
Ø  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
           
 
4. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на директора на Основно училище "Христо Ботев" - гр. Раковски.
 
5. Начин на провеждане на подбора:
 
Ø  Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността в двудневен срок от изтичане на обявлението от комисията по т.4.
 
Ø  Втори етап – интервю с допуснатите кандидати, в двудневен срок след проверката на съответствията на представените документи. Интервюто ще се проведе от комисията по т.4.
 
6. Място и срок за подаване на документите:
 
В деловодството на ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски, ул. „Петър Богдан“ № 48 или на ел.адрес oubotev@oubotev.bg  
 
7.Срок за подаване на документите: от 18.09.2020 до 23.09.2020 г.
 

18 септември 2020 година
Дейност / Име
Ръководител на групата
Брой учебни часовеБрой ученици
1
Български език и литература - 1 б, г клас
Ивелина Масалджийска
40
5
2Български език и литература - 2 б, г класРосица Изевкова406
3
Български език и литература - 3 а клас
Мая Драгоева404
4
Български език и литература VІ клас
Петър Кривчев605
5
Български език и литература І клас
Павлина Матейчина606
6
Български език и литература ІVб и ІVг клас
Ивана Лесова605
7
Български език и литература ІVб клас
Ана Димитрова605
8
Български език и литература ІVв клас
Янка Арлашка605
9
Български език и литература ІІІа и ІІІв клас
Ангелина Генчева605
10
Български език и литература ІІІб клас
Боряна Гиева405
11
Български език и литература ІІІг клас
Галина Иванчева405
12
Български език и литература ІІа клас
Павлина Плачкова605
13
Български език и литература ІІв клас
Виктория Бъмбин605
14
История и цивилизации V клас
Иванка Комитова606
15
Математика - 1 б, г клас
Ивелина Масалджийска405
16
Математика - 2 б, г
Ива Балинска-Господинова406
17
Математика - 3 а клас
Мая Драгоева405
18
Математика VІ клас
Анна Койрушка605
19
Математика І клас
Даниела Говедарска606
20
Математика ІІІб клас
Боряна Гиева405
21
Математика ІІІв клас
Ангелина Генчева404
22
Математика ІІІг клас
Галина Иванчева405
23
Математика ІІа клас
Павлина Плачкова605
24
Математика ІІв клас
Виктория Бъмбин605
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню