Уч. настоятелство - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Уч. настоятелство

За нас
Училищно настоятелство "Христо Ботев"

Славка Пеева - председател

Чл. 306, ал. 4 от ЗПУО: Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 309 от ЗПУО: За постигане на целите си настоятелствата:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.
Покани

  • На 19.09.2023 г. от 17:30 часа ще се проведе среща с представителите на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Ще бъде представен отчет за годината и ще бъдат обсъдени текущи въпроси, във връзка с избор на нов председател на Обществения съвет и нови членове.

  • На 13.12.2022 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе  среща с представителите на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Ще бъде представен отчет за годината и ще бъдат обсъдени текущи въпроси.

  • Покана, дата на публикуване: 19.03.2021 година;

  • Покана, дата на публикуване: 17.06.2019 година;

  • Покана,  дата на публикуване: 21.06.2018 година

  • На 23.01.2018 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе среща на членовете на Обществения съвет и училищното настоятелство в учителската стая на ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски. Ще бъде представен отчет за 4-тото тримесечие на бюджетната година, годишен отчет и ще бъдат обсъдени текущи въпроси.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню