ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини
"Живот на шега"

Днес, 10.05.2022 г. шестокласниците от ОУ "Христо Ботев" - град Раковски бяха домакини на театралната постановка "Живот на шега" представена от деца играещи в Театрално-танцова група "Мога" - град Брезово! Постановката беше изиграна по прекрасен начин и бе с цел превенция на употребата на наркотични вещества!
Благодарим на малките актьори и на техните ръководители за поучителната и въздействаща история, която ни представиха!

10 май 2022 година
Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски


Уважаеми родители,  

Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2022/2023 учебна година.
Подаването на заявления може да направите по един от следните два начина:

 • В дните от 20.06.2022г. до 24.06.2022 г. включително, от 14:00 до 18:00 часа, да подадете лично в сградата на училището необходимите документи. Посещението на училищната сграда ще се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки за сигурност;

 • Считано от 01.06. 2022г. до 24.06.2022г. включително, да подадете електронен формуляр на заявлението за прием в 1. клас, като прикачите в него всички законно изискуеми документи. Необходимо е да въведете актуален ваш имейл адрес, на който ще получите обратно съобщение за входирано заявление за прием. Задължително е прикачването на "Удостоверение за завършена подготвителна група" и "Удостоверение за раждане" на детето ви. Може да попълните формуляра от следния линк - https://forms.gle/T3y91vazkxnKXCKD8

При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg


28 април 2022 година
Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, определената със заповед на началника на РУО – Пловдив Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще се приемат документи както следва:
 1. В Националната търговска гимназия, бул. Руски № 50, гр. Пловдив, кабинет № 29 ще приема документи Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в периода от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник) с работно време 09.00 – 13.00 ч., 13.30 – 17.00 ч.
Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и копие/:
– заявление (по образец) с подредени желания, което ще бъде предоставено на място;
– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) в срок на годност /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;
– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;
– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.
 1. В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦППО), ул. „Прохлада“ №1, гр. Пловдив, тел. 032/621 573 ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) към РЦПППО в периода от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник) с работно време 09.00 – 13.00 ч., 13.30 – 17.00 ч.
Учениците със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи:
 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) в срок на годност с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
ВАЖНО!!!
 1. РЕПЛРДУСОП не предлага за насочване ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование или удостоверение за първи гимназиален етап, на средно образование, които се оценяват с количествен показател.
 2. За консултиране и насочване на учениците със специални образователни потребности е необходимо родителите/настойниците им предварително да се обадят на телефон 032/621 573 за запазване на ден и час.
Напомняме за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаването на документи към РЕПЛРДУСОП в определените срокове.
При подаване на документите учениците се явяват с документ за самоличност.

28 април 2022 година
Общо мероприятие по НП на МОН "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

На 21.04.2022г.,се проведе спортен празник, който е нашето общо мероприятие по Национална програма “Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот” на МОН.
Благодарим на всички ученици, учители и родители, които се включиха в празника!
Игрите на 1., 2. и 3. клас се проведоха в училищния двор, а останалите класове - 4., 5., 6. и 7. на градския стадион “Г. Раковски”.

21 април 2022 година
Национално външно оценяване (НВО) на учениците от VІІ клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители и ученици,

За трета поредна година ще се опитаме да Ви представим подробна и точна информация, свързана с провеждането на Националното външно оценяване на учениците от VІІ клас, в специално изграден за целта уеб сайт - Информационен портал за НВО 7. клас, учебна 2021/2022 година.

Надяваме се, че ще Ви бъде полезен!
13 април 2022 година

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Ден понеделник (18.04.2022г.) – Велики Понеделник за Католическата църква ще бъде неучебен ден за учениците от ОУ „Христо Ботев“ - гр. Раковски, съгласно Заповед № ДЗ-54/11.04.2022 г. на Кмета на Община Раковски на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.105, ал. 3 от ЗПУО във връзка с Решение №864/09.12.2021г. на МС за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното през 2022 година и предстоящите Великденски празници на Католическата църква.

Учебните занятия ще продължат от 19.04.2022г. (вторник) по досегашния ред.
13 април 2022 година

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

считано от 11.04.2022 година, във връзка с чл.7, ал.9 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и промяна в правилата за извънредната епидемична обстановка в страната, дневния режим на учениците от ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас ще бъде променен, както следва:

Дневният режим на І и ІІ клас остава без промяна.

Напомняме на всички ученици, че е необходимо да бъдат в училище не по-късно от 07:45 часа, за да бъдат допуснати в уч. сграда, както и за задължението им, съгласно Правилника за дейността на училището, за задължително носене на училищна униформа.

31 март 2022 година

Класиран ученик на национален кръг на олимпиадата по "География и икономика"

Уважаеми ученици, родители и учители,

С удоволствие Ви информираме, че имаме класиран ученик за национален кръг на олимпиадата по география и икономика - Мария Плачкова от VІІ в клас.
Поздравления за Мария Плачкова и г-н Венелин Чернашки, преподавател по география и икономика в училището ни!
28 март 2022 година
Spelling Bee - областен кръг, 2021/2022 учебна година

Двете ни пчелички,  Ивайла Драгоева и Елеонора Пеева,  представиха достойно училището на Регионален кръг "Спелинг бий" в гр. Пловдив. Макар и най-малки, те проявиха изключително самообладание и показаха знания по английски език.  Поздравления за тях, и за г-жа Веселина Гаджева!

26 март 2022 година
Училищно състезание по математика - ІІ-ри кръг

На 23.03.3022г. се проведе II-ри кръг на училищното състезание по математика за ученици от V и VІ клас, участващи в групите за занимания по интереси по математика, с преподаватели г-ца Екатерина Сейрекова и г-ца Надежда Пънкина.

Учениците бяха разпределени в три отбора с по 4-ма участника - двама от V клас и двама от VІ клас. Отборите решаваха забавен математически пъзел "Търсач на съкровища", където заедно намираха верния отговор до скритото съкровище.

Участници: Александър Гюлов 5 б, Габриела Матанска 5 б, Виктория Спасова 5 б, Иван Йовчев 5 б, Гергана Герсова 5 а, Моника Плачкова 5 г; Натали Антонова 6 а, Милко Гендов 6 а, Мирослав Кисов 6 а; Тихомир Домовчийски 6 а; Александра Власова 6 а, Елеонора Кисьова 6 а.

Поздравяваме отбора победител:
Милко Гендов 6 а, Натали Антонова 6 а, Александър Гюлов 5 б, Моника Плачкова 5 г.
23 март 2022 година
Турнир по шахмат

На 22.03.2022г в ОУ "Христо Ботев" се проведе традиционен турнир по шахмат, в който взеха участие 15 ученици от 2-ри, 4-ти, 5-ти и 6-ти клас. Децата показаха голям интерес и отлични умения в тази област. След оспорвана игра победителите са:

II-ри клас
1-во място: Алекс Айлов от 2 б клас
2-ро място: Александър Гендов от 2 а клас

IV-ти клас
1-во място: Катрин Загорска от 4 г клас
2-ро място: Самуил Кубански от 4 б клас

V - VI клас
1-во място: Милко Гендов от 6 а клас
2-ро място: Александър Хамбарлийски от 5 г клас

Благодарим на всички деца, които взеха участие и на учителите, помогнали за осъществяването на турнира!
23 март 2022 година
Съобщение

Уважаеми родители,

На 22.03.2022 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведат  присъствени родителски срещи за учениците от V, VІ и VІІ клас.
Срещите ще се проведат при спазване на мерките за безопасност - маски и дистанция.

16 март 2022 година

Постигнати успехи на олимпиади и състезания - 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители и ученици, за нас е чест да Ви представим резулатите на учениците ни, класирани на областни кръгове на олимпиадите през 2021/2022 учебна година.


Съобщение

Уважаеми родители, ученици и учители,

във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост от COVID-19 под 250 на 100000 население и съгласно утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, считано от 14.03.2022 г. присъствен образователен процес следва да се провежда без тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за доказване на COVID-19, включително и за учениците с отказ от тестване.  
Бъдете здрави и пазете!
11 март 2022 година

Ден на розовата фланелка

Днес отбелязахме Международния ден на Розовата фланелка - деня, които ни напомня да сме добри и толерантни със съучениците ни.

  23 февруари 2022 година
  Съобщение

  Уважаеми родители и ученици,

  Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на област Пловдив, съобразено с условията на т.4 (тестване или сертификат) от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2022 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2022 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2022 г., Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

  18 февруари 2022 година

  Тържествено отбелязване на 149 години от обесването на Васил Левски

  Уважаеми родители и ученици,

  Представяме Ви рецитал, подготвен от учениците от ІІІ-тите класове, по случай отбелязването на 149 години от обесването на Васил Левски - https://www.youtube.com/watch?v=IWqY2wWa1QU

  18 февруари 2022 година

  Талант

  Представяме Ви Дарина Иванчева от І б клас и нейната чудесна рисунка на Апостола на свободата - Васил Левски.


  18 февруари 2022 година

  Съобщение

  Уважаеми ученици и родители,

  Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

  В същия период учениците от 1., 2., 3., 4., 7., 10. и 12. клас се обучават присъствено при условията на т.4 (тестване веднъж седмично или представен сертификат) от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

  11 февруари 2022 година

  Съобщение

  Уважаеми учители, родители и ученици,

  Със заповед № РД09-1474/24.01.2022г. Министърът на образованието и науката определя за неучебни дни 31.01.2022г. и дните от 02.02.2022г. до 04.02.2022г. включително.

  На 01.02.2022г. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на заповед на Министъра № РД-09-1804/31.08.2021г.

  Учебните занятия ще продължат от 07.02.2022 г. (понеделник), със седмичното разписание за ІІ-ри учебен срок на 2021/2022 година.

  27 януари 2022 година
  Съобщение

  Уважаеми родители, ученици и учители,

  Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение  на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за всички училища на територията на общините: Карлово, Куклен, Пловдив, Раковски, Родопи, Сопот, както и за следните 9 училища: СУ „Васил Левски“, с. Маноле; ОУ „Георги Бенковски“, с. Бенковски; ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица; ОУ „Георги Караславов“, гр. Първомай; ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай; ОУ „Васил Левски“, с. Караджово; ОУ „Христо Ботев“, с. Поповица; СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски, ОУ „Христо Ботев“, с. Йоаким Груево.

  За посочения период в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски е създадена организация за ОРЕС за учениците от 5 и 6 клас. Подробна информация с дневния режим и организация на ОРЕС е изпратена до родителите и учениците, чрез ел. дневник Школо.

  Учениците от 1, 2, 3, 4 и  7 клас продължават да се обучават присъствено в училище и с тестване веднъж седмично, съгласно досегашния ред.

  Напомняме на всички пед. специалисти, помощен персонал и ученици стриктно да спазват мерките и насоките за обучение в условия на извънредна епидемична обстановка.

  23 януари 2022 година
  Дарение

  Учениците от І г клас, с класни ръководители г-жа Соня Храненикова и г-жа Соня Кабаиванова, направиха дарение за децата настанени в ЦНСТ - Раковски, по случай Коледните и новогодишни празници.

   23 декември 2021 година
   Съобщение

   Уважаеми родители,
   представяме Ви демонстрационен клип за изследване на ученик: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

   Отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от всички паралелки в училище да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагаме допълнени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2).


   Образци на декларциите може да получите и на място в училище. Попълните декларации може да изпратите на ел. поща на училището: oubotev@oubotev.bg

   Напомняме Ви, че по всяко време може да откажете даденото Ваше съгласие за тестване на детето Ви с изричен писмен отказ в свободен текст.

    11 ноември 2021 година
    Съобщение

    Уважаеми родители и учители, от четвъртък (11.11.2021г.) учебните занятия за всички ученици продължават в електронна среда с начален час 9.00 часа.

    Бъдете здрави и се пазете!

    Дните от 08.11.2021г. до 10.11.2021г., вкл. са обявени за неучебни по заповед на кмета на Община Раковски


    Уважаеми родители,

    дните от 08.11.2021г. до 10.11.2021г. (вкл.) са определени за неучебни дни съгласно заповед на Кмета на община Раковски.
    Бъдете здрави и се пазете!

    8 ноември 2021 година
    Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС), считано от 08.11.2021г. за всички ученици

    Уважаеми родители , ученици и учители,

    от понеделник (08.11.2021г.) се преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с начален час 9.00 часа.

    Часовете в ОРЕС в начален етап са с продължителност 20 минути, а в прогимназиален етап - 30 минути.

    Приложено Ви предоставяме:
    Декларациите е необходимо да се попълнят от родителите до понеделник - 12:00 часа.
    Попълват декларации тези родители, които дават съгласие за щадящо тестване на децата си. Декларации са осигурени и в училище, за тези родители които не могат да си принтират и попълнят формуляра, а желаят да го попълнят.

    Попълнените декларации можете да препратите на класният ръководител на детето ви или да ги донесете на място в училище до 12:00 ч. в понеделник (08.11.2021г.). Желателно е всички родители, които дават съгласие за щадящо тестване на децата, да уведомят лично класните ръководители (до неделя – 19:00 часа).

    • Приложение 2 - Декларация за съгласие от родител за тестване на ученик
    • Приложение 3 - Декларация за съгласие от родител за тестване на ученик със СОП

    Информация от Единен информационен портал за Covid-19 - https://coronavirus.bg/bg/news/2820?fbclid=IwAR3C8ZMkwnTSCy04AGPtcFiLpioN5jPEaPISxFMgR0biS3dW4IZsp6V32Pg

    5 ноември 2021 година
    Информация от МОН за видовете антигенни тестове за Covid-19 на деца и ученици


    Във връзка с изпълнение на дейностите в писмото на МОН, всеки родител е необходимо да декларира съгласието/несъгласието си за тестване на детето му, чрез писмена декларация по образец, която ще ви бъде предоставена от класните ръководители.

    26 октомври 2021 година
    Европейски ден на спорта в училище

    На 24.09.2021г. в ОУ “Христо Ботев” за поредна година отбелязахме  Европейския ден на спорта. Организирани бяха различни щафетни  игри, народна топка и  топка над въже за учениците от начален етап, а за прогимназия състезания по футбол, баскетбол, лека атлетика и шах-мат. Целта на проявата е повишаване на физическата активност на учениците, нови идеи за спортуване     и стимулиране към здравословен начин на живот.

    25 септември 2021 година
    Съобщение

    Уважаеми родители, сърдечно благодарим на всички, които взеха участие в рисуването и подновяването на образователните площадки в училище. Тази инициатива ще продължи и утре (24.09.2021г.) от 16.00 часа.  Ще се радваме на всеки един от вас, който може да дойде и да помогне в това начинание. Нека заедно направим училището привлекателно за нашите деца, а училищния двор желана територия за отдих и спорт.

    23 септември 2021 година
    Вестник "Ботевци"

    Клуб "Млад журналист" издава поредния брой на вестник "Ботевци" - Брой 2 - 2020/2021 учебна година

    м. май/юни 2021 година
    Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски


    Уважаеми родители,  

    Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2021/2022 учебна година.
    Подаването на заявления може да направите по един от следните два начина:

    • В дните от 05.07.2021г. до 07.07.2021 г. включително, от 09:00 до 18:00 часа, да подадете лично в сградата на училището необходимите документи. Посещението на училищната сграда ще се осъществява само през северния (централен) вход на училището при спазване на противоепидемичните мерки за сигурност - задължително носене на маска и дистанция от 1,5 - 2 метра;

    • Считано от 01.06. 2021г. до 07.07.2021г. включително, да подадете електронен формуляр на заявлението за прием в 1. клас, като прикачите в него всички законно изискуеми документи. Необходимо е да въведете актуален ваш имейл адрес, на който при евентуално започване на новата учебна година в дистанционна форма на обучение, ще получите училищен акаунт на детето ви за достъп до Google Classroom.
     Задължително е необходимо да прикачите "Удостоверение за завършена подготвителна група" и "Удостоверение за раждане" на детето ви. Може да попълните формуляра от следния линк - https://forms.gle/GyGcEz12BMWG2V667

    При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg

    31 май 2021 година
    Междуучилищен спортен празник в ОУ "Гео Милев" - с. Белозем

    Успешно представяне на училищните ни отбори на спортния празник, който се проведе на 25.05.2021 г в ОУ "Гео Милев" - с. Белозем.
    1-во място бадминтон Стилиян Нановски,
    1-во място стрелба Атанас Караджов,    
    2-ро място стрелба Георги Бъмбин ,  
    3-то място стрелба Йоан Гюлов,
    1-во място тенис на маса Любомир Земярски,
    2-ро място тенис на маса Ивайло Ружин,   
    3-то място тенис на маса Иван Йовчев,
    1-во място футбол,     
    2-ро място волейбол момичета,     
    2-ро място волейбол момчета

    Поздравления за всички участници! Браво на победителите и техните учители!

    31  май 2021 година

    График за прилагане на заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на МОН

    График за прилагане на заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на МОН, приет с решение № 1 на ПС с протокол № 8/11.05.2021г. и утвърден със заповед № 658/19.05.2021г. за провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки - https://drive.google.com/file/d/1rKOi0gosO23dDWPuAxYP1AbkRVSSb2gd/view?usp=sharing

    21  май 2021 година

    Състезание по шахмат - V клас

    Участници момчета: Кристиян Бенин, Ален Чонков, Мартин Иванчев, Мартин Ночев, Милко Гендов, Светослав Пачов и Иван Дзанев.
    Участници момичета: Ивайла Гондова, Петя Пашова и Христина Боргоджийска.
    Победител момчета: Мартин Ночев.
    Победител момичета: Ивайла Гондова.
    Ръководител: г-жа Мариана Терзийска.
    Съдия: г-н Петър Аянски
    Състезанието се проведе във фоайето на училището на 24.04.2021г. и продължи близо три астрономически часа.

    Поздравления за всички участници! Браво на победителите!

    10  май 2021 година

    Спортен празник  - 2021 година

    На 2 април 2021 година бе проведен спортен празник в електронна среда. Представяме ви всички инициативи в които се включиха учениците от ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски.

    2  април 2021 година

    Честит празник на всички българи!

    Урок по Родолюбие посветен на Националния празник 3 март - представен  от 1"а" клас - https://youtu.be/vPY_H_-cAdY
    3  март 2021 година

    148 години от Обесването на Васил Левски    Учениците от трети клас при ОУ " Христо Ботев" град Раковски, отбелязаха 148 години от Обесването на Васил Левски, с огромна почит и преклонение пред великото му дело.

    14 февруари 2021 година


    Обучение от разстояние в електронна среда


    м. декември 2020 година
    Нова учебна сграда в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

    С подкрепата на Община Раковски, на 5 октомври 2020 г., бе открит нов учебен корпус в училището ни. В сградата ще се обучават учениците, които през 2020/2021 уч. година са в І-ви клас, считано от 09.10.2020 г..

    Благодарим на Община Раковски, че винаги ни подкрепя и е наш верен партньор в образованието и възпитанието на нашите ученици!


    5 октомври 2020 година
    Пълни отличници на випуск 2020 година

    Завършва една различна и трудна учебна година.
    Поздравяваме и благодарим за труда и усилията на всички наши ученици, родители и учители!

    За нас е чест да ви представим пълните отличници на випуск 2020 г. (завършили ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски с пълно отличие 5, 6 и 7 клас):

    1. Мариана Жекова - VІІ а клас;
    2. Пламен Станчев - VІІ а клас;
    3. Радостин Гавраилов - VІІ а клас;
    4. Сара Ненкова - VІІ а клас;
    5. Симона Пеева - VІІ а клас;
    6. Сияна Гиева - VІІ а клас;
    7. Анджелина Инджова - VІІ б клас;
    8. Десислава Демерджиева - VІІ б клас;
    9. Мария Друмчийска - VІІ б клас;
    10. Миленка Айлова - VІІ б клас;
    11. Ренета Пеева - VІІ б клас.

    Благодарим, деца! За нас беше чест да сте наши ученици! Успешен прием!

    2 юли 2020 година

    Дистанционно обучение в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

    Уважаеми родители и скъпи деца, в навечерието на нашия патронен празник, искаме да изкажем нашите благодарности към Вас като партньори в дистанционното обучение.

    Благодарим за вашата неизменна подкрепа и доверие!

    Представяме Ви малка част от общата ни работа - https://padlet.com/domovchiyska/qyqfksvefvljoo9k

    1 юни 2020 година
    Научни публикации на наши преподаватели в списание "Професионално образование", книжка 1/2020 година

    В книжка 1 за 2020 година списание "Професионално образоване" на изд.Аз-буки, са публикувани статии на преподаватели от ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски.
    Гордеем се с опита, който споделят колегите ни, идеите и решенията на проблемите, подкрепата на мотивацията на учители и ученици, създаването на условия за удовлетвореност от постигнатите резултати.

    Считаме за изключително важно популяризирането на успехите и добрите практики на нашите преподаватели.
    И най-големият успех е безмислен, ако не бъде споделен и не даде възможност на други хора да се възползват от него.
    Поздравления, колеги!

    4 март 2020 година
    Ученически игри 2019/2020 учебна година

    Чудесно представяне на Ученически игри 2020 година общински кръг в категории футбол и тенис на маса!
    Пожелаваме успех и на областните кръгове на игрите.
    Екипът на ОУ "Христо Ботев" изказва своите искрени благодарности и поздравления на г-жа Мариана Терзийска - ръководител на училищните отбори!
    Нова година - нов интериор

    Представяме ви част от новото училищно пространство. В ценралната част на основната сграда, може да разгледате проектите на учениците от VІ клас по "Човекът и природата", с преподавател г-жа Валентина Иванчева, на тема "Електрическа верига".
    Новите информационни табла по НП "Иновации в действие" и програма Еразъм+ представят отблизо работата на учителите и учениците по съответните програми.   

    17 януари 2020 година

    Вестник "Ботевци"

    Представяме Ви 2-ри и 3-ти брой на вестник "Ботевци".

    Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

    2 юли 2019 година
    Родителска среща във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

    На 29.05.2019 г. в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски бе проведена информативна родителска среща с родителите на децата, които предстои да бъдат записани в подготвителна група 5 и 6 годишни, през 2019/2020 уч. година. 100% от децата в ПГ в училище са от ромски произход.
    На срещата, освен родители и ръководството на училището, присъстваха: г-н Веселин Делипетров - секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски, г-жа Гинка Чулева от отдел "Закрила на детето" гр. Раковски, г-жа Ана Лачева от Социално подпомагане - гр. Раковски, г-жа Красимира Патазова и г-н Атанас Атанасов и г-жа Пенка Ячева от ЦОП- гр. Раковски, г-жа Печева - директор на ДГ "Щастливо детство" - гр. Раковски и г-н Иван Гаджев - от РУП Раковски. По покана на Центъра за обществена подкрепа на срещата присъстваха и сем. Русеви, като медиатори.
    На срещата бяха обсъдени настоящите правила и задължения на родителите към образованието на децата им, добрите примери, успешните начини, методи и действия за превенция на ранното отпадане и др. текущи въпроси.
    Надяваме се, добрият диалог, на който поставихме началото на тази среща, да продължи и в бъдеще.
    29 май 2019 година
    Вестник "Ботевци"

    Представяме Ви 1-ви брой на вестник "Ботевци".

    Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

    21 май 2019 година
    Спечелен проект по програма Еразъм+

    Happy, happy, happy! Erasmus+ KA1 project approved!

    Отличната квалификация на педагогическите специалисти на ОУ “Христо Ботев“ винаги е била приоритетна цел в стратегията на училището. Щастливи сме да споделим радостта си – проект „Иновации за активно учене“ по програма Еразъм+ КД1 е одобрен от Европейската комисия и ще стартира от 1.06.2019г. Той включва обучение на на учители от училището в следните тематични направления: "Въведение в кодирането и роботиката", "Съдържателно-езиково интегрирано обучение в начален етап" и "Обърната класна стая" във Флоренция, Италия.

    Скъпи деца, очакват Ви много нови приключения по пътя на знанието и Вашите учители ще са готови да Ви поведат към тях!
    18 май 2019 година
     
    Copyright 2015. All rights reserved.
    Назад към съдържанието | Назад към главното меню