Административни услуги - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
За нас
Индикативен списък на услугите, предоставяни от ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
  2. Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища
  3. Издаване на свидетелство за основно образование
  4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Образец на заявление
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - Образец на заявление
  6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - Образец на заявление

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието