Самостоятелна форма - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Ученици
Процедура за записване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение
При заявено желание от родителя или ученика, се подава заявление до директора на училището за избор на самостоятелна форма на обучение.
Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. Декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Удостоверение за последен завършен клас/удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност.

Образци на документи

Директорът на съответното училище внася в РУО – гр. Пловдив постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи в срок до десет дни преди началото на учебната година или преди началото на втори учебен срок. Експертна комисия разглежда представените документи и предлага на началника на РУО – гр. Пловдив да одобри или да откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение. След получаването на доклада началникът на РУО – гр. Пловдив се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.


Самостоятелна форма на обучение - 2023/2024 учебна година

Втора редовна сесия
  • Съобщение - втора редовна сесия за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за ученици в самостоятелна форма на обучение
  • Заповед за определяне на график за провеждане на изпити за определяне на годишни оценка по уч. предмети за ІV клас, самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година - първа редовна януарска сесия.
Първа редовна сесия
  • Конспекти за изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети, съгласно УУП за ІV клас - 2023/2024 учебна година.
  • Заповед за определяне на график за провеждане на изпити за определяне на годишни оценка по уч. предмети за ІV клас, самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година - първа редовна януарска сесия.
Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието