СФО - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

СФО

Процедура за записване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение

При заявено желание от родителя или ученика, се подава заявление до директора на училището за избор на самостоятелна форма на обучение.
Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. Декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. Удостоверение за последен завършен клас/удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност.
Образци на документи

Директорът на съответното училище внася в РУО – гр. Пловдив постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи в срок до десет дни преди началото на учебната година или преди началото на втори учебен срок. Експертна комисия разглежда представените документи и предлага на началника на РУО – гр. Пловдив да одобри или да откаже включването на ученика в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение. След получаването на доклада началникът на РУО – гр. Пловдив се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.
Самостоятелна форма на обучение - 2021/2022 учебна година

Първа редовна сесия
  • Конспект за изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети, съгласно УУП за ІІ клас - 2021/2022 учебна година.
Самостоятелна форма на обучение - 2020/2021 учебна година

Втора редовна сесия
  • Съобщение и Заповед за определяне на график за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за I клас, самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година - първа редовна янурска сесия.

Първа редовна сесия
  • Съобщение и Заповед за определяне на график за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за I клас, самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година - първа редовна янурска сесия.
  • Конспект за изпити за определяне на годишни оценки по УУП за І клас - 2020/2021 учебна година.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню