Проекти и програми - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Ученици
Проекти и национални програми

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Учебна 2023/2024 година

Дейност 2 "Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес" - Назначен специалист на длъжност "Образователен медиатор"

Дейност 3 "Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование" - Назначен специалист на длъжност "Помощник на учителя"

Дейност 4 "Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование":
 • Сформирани 35 групи за допълнително обучение на ученици по български език и литература и математика в начален етап;
 • Сформирани 14 групи за допълнително обучение на ученици по български език и литература, математика и човекът и природата в прогимназиален етап.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование"


Учебна 2023/2024 година
Поддейност 3.5. „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“- Брой обучени пед. специалисти - 13

Поддейност 3.2. „Обучения за прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“- Брой обучени пед. специалисти - 2

Учебна 2022/2023 година
Дейност 5. „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“, Брой формирани групи за предоставяне на допълнителна подкрепа по 5.1 - 14 пакета

Поддейност 5.4. „Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.“
Ани Земярска - пом. на учителя, 2022/2023 учебна година

Учебна 2021/2022 година
Поддейност 5.4. „Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.“
Кристиян Айлов - пом. на учителя, 2021/2022 учебна година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"


Училището работи проекта от 2021/2022 учебна година. От проекта са осигурени преносими хромбук лаптопи за ученици и учители, които се използват за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), за обучение по компютърно моделиране и информационни технологии, за работа в кабинети и класни стаи. Общо получената техника по проекта е: 77 ученически лаптопа, 23 лаптопа за пед. специалисти и 1 шкаф за съхранение и зареждане на устройствата.

През учебната 2023/2024 година по Дейност 2 на проекта с всички ученици от І-ви клас са проведени обучения в малки групи на тема "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда", с ръководители: г-жа Даниела Говедарска, г-жа Мария Котова, г-жа Ивелина Ружина, г-жа Янка Арлашка и г-жа Ангелина Генчева.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.


Учебна 2022/2023 година
Извънкласни дейности: Да кодираме заедно, ръководител: Венелин Чернашки, Занятия: Четвъртък – 2-4 часа от 13:20 часа, външен корупс, компютърен кабинет. Брой ученици: 19.  
Публична изява

Учебна 2020/2021 година
Извънкласни дейности: На ТИ с ИТ, ръководител: Невена Ружина, Занятия: Понеделник – 2 часа от 14.00 часа; Петък – 2 часа от 14.45 часа, ет. 1, компютърен кабинет №1. Брой ученици: 15.

Учебна 2019/2020 година
Извънкласни дейности:
1. DigiClub, ръководител: Милена Лесова, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16;
2. В света на компютрите, ръководител: Боряна Гиева, Занятия от 16.01.2020г. до 10.06.2020г. Брой ученици: 16;
3. Дигитално ателие, ръководител: Венелин Чернашки, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16.
Публични изяви:
"DigiClub":
 1. Онлайн дискусия на тема: "За или против дигиталните устройства" присъстваха участниците в клуба, някои родители и г-жа Невена Ружина - https://oubotevbg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lesova_oubotev_bg/EYT_v5gOJuJKtmM7M8K-UjIB9nKx-2EJmxxSTMFKCy0akg
 2. Стаите на тайните в училище ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски - представителна изява на DigiClub - 6 клас  - https://forms.gle/hSsSwMPqfMtVLspH7

"Дигитално ателие", с ръководител г-н Венелин  Чернашки, по проект "Образование за утрешния ден" https://sway.office.com/VmxESMDwfuHOrf3s?ref=Link

"В света на компютрите" с ръководител г-жа Боряна Гиева, по проект "Образование за утрешния ден" - https://read.bookcreator.com/rCN8LecO7rWodMhaSG8B554Ly9I2/wwWx2vv3TGmlm1fwzXmYwAНационална програма "Заедно в изкуствата и спорта"
Учебна 2023/2024 година
Направление Изкуства (Модул 1, т. 5.2 от програмата), заявено и одобрено финансиране по модула 15 980 лв.
 • Музикално изкуство, 1.1 вокална група - забавни и естрадни песни;
 • Изобразително изкуство, 4.1 изящни изкуства;
 • Театрално и филмово изкуство, 3.1 театрално изкуство.
Направление Спорт (Модул 2, т. 5.1), заявено и одобрено финансиране по модула 20 918 лв.
 • Волейбол, смесена група
 • Волейбол, смесена група
 • Футбол, момчета

Учебна 2022/2023 година
Направление Изкуства, заявено и одобрено финансиране по модула 26 300 лв.
Направление Спорт, заявено и одобрено финансиране по модула 23 320 лв.

Национална програма "Без свободен час"
2023 година
Заявено и одобрено финансиране за перода от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г. - 242,55 лв.
2022-2023 година
Заявено и одобрено финансиране за перода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г. - 9 367,05 лв.
Заявено и одобрено финансиране за перода от 15.09.2022 г. до 30.09.2022 г. - 415,80 лв.
2021-2022 година
Заявено и одобрено финансиране за перода от 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. - 5 935,65 лв.
Заявено и одобрено финансиране за перода от 15.09.2021 г. до 31.10.2021 г. - 1 249,50 лв.

Национална програма "Иновации в действие"
Учебна 2022/2023 година - одобрено финансиране като неиновативно училище - 2 583 лв.
Учебна 2021/2022 година - одобрено финансиране като неиновативно училище - 2 600,55 лв
Учебна 2020/2021 година - одобрено финансиране като иновативно училище - 3 710 лв.
Учебна 2019/2020 година - одобрено финансиране като иновативно училище - 3 150 лв.

Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала”

ИКТ национални програми:
 • ИКТ "Кандидатстване за хардуерно оборудване" програми
 • Национална програма „Средства за електронен дневник или електронни ресурси за училища, ЦПЛР и ЦСОП”
 • Национална програма „ИКТ - Средства за Интернет свързаност”
 • ИКТ - Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi)

Информационен портал на проектите на ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски по програма Еразъм+

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието