Бюджет - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
За нас
Бюджет на учебната институция
Училището е на делегиран бюджет, който се определя с единния разходен стандарт за дете в подготвителна група и ученик І - VІІ клас. Разпределянето на средствата за училището става по формула утвърдена от първостепенният разпоредител – Община Раковски.

Отчитането на разходването на бюджетните средства се извършва веднъж на тримесечие, съгласно чл. 291 от Закона за предучилищно и училищно образование - "Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие."
Отчети 2024 година
 • от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 година
 • от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 година
 • от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 година
 • от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 година

 • Архив
  Created by mariya Domovchiyska
  свържете се с нас!
  Назад към съдържанието